- -

Пресс-релиз:Кыргызстан: “Чек арасыз дарыгерлер” уюму Баткендеги жабыркагандарга алгачкы медициналык жардам жана психологиялык колдоо көрсөтүүдө

Пресс-релизы

Пресс-релиз:Кыргызстан: “Чек арасыз дарыгерлер” уюму Баткендеги жабыркагандарга алгачкы медициналык жардам жана психологиялык колдоо көрсөтүүдө

Баткен-1-майдаыкчам түрдө медициналык жардамкөрсө түүмаксатында Médecins Sans Fontières ЧекарасыздарыгерлерэларалыкуюмуКыргызстанмененТажикстандынчекарагажакынаймактарындаболгончыр-чатактанкийинпсихологиялыкжардамкөрсөтүүкызматынжанакөчмөмедициналыкклиникаларынишкеашырды.

Чекарадагычыр 28-апрелде экиөлк өнүнортосун дагышарттуу чекарадан бирне чеметраралыкта, Ак-Суусуусунун жээгиндеболгонжана Лейлекрайонунунче карагажакынайыл дарынатараган.

 

30-апрелде,кагылышуулар жөнүндө биринчи билдирүүлөрдөн кийин «Чекарасыздарыгерлер» уюмунунжамаатыкөчүрүлгөнкалктынмуктаждыгыбоюнчабаалооиш-чараларынжүргүзгөнжанаадистештирилгенпсихологиялыкжардамжанаалгачкымедицико-санитардыкжардамкөрсөтүүдөолуттуумаселелер жаралгандыгын аныктады.

 

Ошентип, 1-майда«Чекарасыздарыгерлер» уюмуБаткеншаарынакөчүрүлгөнкалккаалгачкымедициналыкжардамкөрсөтүүбоюнчакөчмөклиникасынишкекиргизди. Негизиненадамдаржүрөк-кантамыроорулары, диабет, диареяжанажогоруденетабымененкайрылыпжатышты.

Көчмөклиникаларгакошумчакатары«Чекарасыздарыгерлер» уюмунунпсихологдоркомандасынегизиненаялдаржанабалдармененжекечеконсультациялардыжүргүзөбашташты.

«Биздинжумушубузкөчүрүлүпкелгенадамдарарасындажаракаттанкийинкистресстиктынчсыздануунуналдыналуугабагытталган», - дейт, уюмдунпсихологуЖазгулАтакулова. «Адамдардынкөпчүлүгүдистресстин, тынчсыздануунун, курч стрессбелгилерибайкалган, ошолэле учурдаайрымдарындаөнөкөтдистресстинжанадепрессиянынбелгилерибайкалгандыгырегиондунбулбөлүгүндөчекаракагылышууларыжаначыңалуу ушулкүнгөчейиндаболупкелгендигижөнүндөмаалымбериптурат».

 

2-майда«Чекарасыздарыгерлер» уюмунункомандасыБаткеноблусунунбатышбөлүгүнөыкчамтүрдө, жеринентаанышып, жагдайгабааберүүнүнүстүнөништепбаштаташты, андаболжолменен, 30 000денашуунадамөзүйлөрүнташтапкетүүгөмажбурболушкан, ошондойэлекөпсандаганүйлөржанабизнестеркүйүпкеткен.

Баткенде мобилдик клиниканын дарыгерлери көчүрүлүп келген аялга медициналык көрсөтүп жатат

«Исфанага жол ачылары менен, биз Баткен облусунун батыш бөлүгүндө жабыркаган аймактарга ыкчам турдө комплекстүү баа берүүнү жүргүздүк», - деп айтты Кыргызстандагы «Чек арасыз дарыгерлер» миссиясынын жетекчиси, Кевин Коппок. «Кагылышуудан көптөгөн адамдар жапа чекти жана алар өзгөчө Кулуңду жана Самаркандек оруканалары камтыган аймактардан болушкан. Бул эки аймак тең бир топ олуттуу зыянга учураган. Биз, жергиликтүү саматтык сактоо органдарына алардын чыр-чатактан жапа чеккен үй-бүлөлөргө баштапкы медициналык кызмат жана психосоциалдык жардам көрсөтүү ишмердүүлүктөрүнө колдоо көрсөтмөкчүбүз».

_____________________________________________________________________

Чек арасыз дарыгерлер” Кыргызстанда 1996-жылдан тартып иштейт. Ош облусунун Кара-Суу районунда «Чек арасыз дарыгерлер» уюму дарыга туруктуу кургак учукка каршы жаңы жана инновациялык диагностика жана дарылоо, анын ичинде бейтап тарабынан дарыланууга болгон мамилени жакшыртуу максатында видео байкоону киргизип, терс таасири төмөн жана кыска мөөнөттүк дары менен дарылануу ыкмалары менен бирге орууну аныктоону жакшырттууга бир топ салымын кошту.

Акыркы беш жылда «Чек арасыз дарыгерлер» уюму Кадамжай районунда медициналык жардам көрсөтүп жатат, бул аймакта айрым өнөкөт ооруларынын көрсөткүчтөрү Кыргызстандагы салыштырмалуу жогорку көрсөткүч болуп саналат. Саламаттык сактоо министрлиги менен тыгыз кызматташтыкта иштөө менен биздин командалар өзгөчө жаш балдар арасында таралган диабетти, гипертонияны жана аз кандуулукту (анемияны) кошо алганда, оруларды текшерүүдө, дартын аныктоодо жана алардын алдын алууда саламаттык сактоонун райондук органдарына колдоо көрсөтүп келүүдө.

Өткөн жылы Кыргызстанда COVID-19 илдети күчөгөн кезде «Чек арасыз дарыгерлер» ооруканалардын ашыкча толушун алдын алуу үчүн Чүй облусунун Аламүдүн жана Сокулук райондорунда орточо жана жеңил орулуу бейтаптар үчүн үйүнөн дарылоо программасын ачкан. Ошондой эле, бул программа Кадамжай районунда ишке ашырылган. COVID-19ду үйүнөн дарылоо ыкмасы өлкөдө биринчи жолу жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен кызматташтык алкагында колдонууга киргизилди.


Press-release:Kyrgyzstan: MSF provides First Medical Aid and Mental Health Services to displaced people in Batken

Batken - On May 1st the international, medical emergency organisation, Médecins Sans Fontières set up mental health support and medical mobile clinics in Batken district following the recent cross-border conflict between Kyrgyzstan and Tajikistan.

The conflict started on April 28th, on the shore of Ak-Suu river, few meters from the conditional border line between the two countries; the conflict quickly spread to Leilek district.

 Following reports of clashes, an MSF team deployed to Batken city on the 30th of April, where, following an assessment of needs among displaced populations, psychosocial care and primary healthcare for displaced people were identified as a major gaps.

 Accordingly, on the 1st of May, the MSF team deployed a mobile medical team who started providing primary healthcare to the displaced in Batken city. The team found that the main morbidities include hypertension, diabetes, diarrhoea and fever.

 In addition a team of MSF psychologists specializing in mental trauma started providing one-on-one counselling mainly to women and children.

Our work is aimed at preventing post-traumatic stress disorder (PTSD) among the displaced people”, said Zhazgul Atagulova, MSF Psychologist. “Most people show signs of distress, anxiety, acute stress reaction, while some have symptoms of PTSD chronic distress and depression. Most of the people already have symptoms of PTSD, as borderline clashes and tensions are frequent in this part of the region”.

 On the 2nd of May an MSF team conducted a rapid assessment to the western Batken region, which reportedly has more than 30,000 displaced, and a large number of homes and businesses burned.

 

 

Пресс-релиз: Кыргызстан: Организация «Врачи без границ» оказывает первую медицинскую помощь и психологическую поддержку пострадавшим в Баткене

Баткен - 1 мая Международная организация по оказанию неотложной медицинской помощи Médecins Sans Fontières / Врачи без границ развернула службы психологической помощи и мобильные медицинские клиники в Баткенском районе после недавнего приграничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Конфликт произошел 28 апреля на берегу реки Ак-Суу, в нескольких метрах от условной границы между двумя странами и быстро распространился на приграничные сёла в Лейлекском районе.

30 апреля, после первых сообщениях о столкновениях, команда организации «Врачи без границ» развернула оценку потребностей перемещенного населения и выявила, что серьезным пробелом является оказание специализированной психологической помощи и первичной медицинской санитарной помощи.

Таким образом, 1 мая организация «Врачи без границ» организовала передвижную клинику по оказанию первой медицинской помощи перемещенному населению в городе Баткен. Основные жалобы включают гипертонию, диабет, диарею и повышенную температуру.

В дополнение к мобильным клиникам, команда психологов организации «Врачи без границ» стали проводить индивидуальные консультации в основном с женщинами и детьми.

«Наша работа направлена на предотвращение стрессового расстройства среди перемещенных лиц», - сказала Жазгул Атакулова, психолог организации. «Большинство людей проявляют признаки дистресса, беспокойства, острой реакции на стресс, в то время как у некоторых наблюдаются симптомы стрессового расстройства, хронического дистресса и депрессии. У большинства людей уже есть симптомы стрессового расстройства, поскольку в этой части региона нередки приграничные столкновения и напряженность».

2 мая команда организации «Врачи без границ» провели экспресс-оценку западной части Баткенской области, где, предположительно, более 30 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, а также разрушено большое количество домов и бизнеса.

Врачи мобильной клиники проводят медицинское обследование перемещенной женщины в Баткене

«Как только открылась дорога в Исфану, мы провели комплексную экспресс-оценку пострадавших территорий в западной части Баткенской области», - сказал Кевин Коппок, страновой директор MSF в Кыргызстане. «Многие перемещенные семьи получили травмы, особенно в Колунду и Самаркандеке. Мы будем поддерживать органы здравоохранения в предоставлении базовых медицинских услуг и психосоциальной помощи семьям, пострадавшим от конфликта»

_______________________________________________________________________

MSF работает в Кыргызстане с 1996 года. В Кара-Сууйском районе Ошской области организация «Врачи без границ» помогла внедрить новые и инновационные методы диагностики и лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза, включая лечение под видеонаблюдением для поддержки приверженности, а также продвигала новые, менее токсичные и более короткие схемы приема лекарств и улучшала выявление случаев заболевания. Последние пять лет организация «Врачи без границ» оказывает медицинскую помощь в Кадамжайском районе, где показатели некоторых хронических заболеваний являются одними из самых высоких в Кыргызстане. Работая в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения, наши команды поддерживают районные органы здравоохранения в проверке, диагностике и профилактике заболеваний, включая диабет, гипертонию и анемию, которые особенно распространены среди детей.

Когда в прошлом году COVID-19 достиг пика в Кыргызстане, организация «Врачи без границ» открыла программу ухода на дому для пациентов с умеренной и легкой степенью тяжести заболевания в Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области для предотвращения переполнения больниц. Эта программа также осуществлялась в Кадамджайском районе. Лечение COVID-19 на дому было первым в стране, и оно было внедрено в сотрудничестве с Министерством здравоохранения КР.


 

 

Twitter facebook

Последние события